Fiscaal Economisch Adviesbureau

Algemene voorwaarden

Fiscaal Economisch Adviesbureau (FEA) wordt geëxploiteerd binnen een besloten vennootschap 1) met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van een fiscaal en economisch adviesbureau uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Hierbij laat FEA zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is FEA steeds gerechtigd andere disciplines of andere medewerkers ter uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden in te schakelen.

 1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt FEA als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten.
 2. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht van een cliënt een derde, die niet aan FEA verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten zal FEA niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.
 3. Een eerste gesprek (intakegesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door FEA schriftelijk is bevestigd. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
 4. FEA is gerechtigd een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de te verlenen diensten in rekening te brengen en haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan. FEA is gerechtigd, mede in aanmerking genomen de stand van het onderhanden werk, gedurende de loop der werkzaamheden opnieuw voorschotten op het uiteindelijk te betalen honorarium in rekening te brengen welke door cliënt tijdig dienen te worden voldaan. Bij niet tijdige voldoening is FEA steeds gerechtigd de werkzaamheden te staken. FEA is in een zodanig geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit de staking der werkzaamheden voor cliënt mocht voortvloeien.
 5. Indien in een voorgaande c.q. andere opdracht, die voor cliënt afgehandeld is, een declaratie waarvan de betalingstermijn verstreken is niet is voldaan, is FEA gerechtigd de werkzaamheden in de lopende opdracht te staken totdat in de vorige opdracht/opdrachten de openstaande declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.
 6. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen verricht FEA haar werkzaamheden op grond van de op dat moment voor de betrokken adviseurs/medewerkers geldende uurtarieven ten tijde van het verrichten der werkzaamheden. Cliënt is steeds gerechtigd hiervan specificatie te vragen en FEA is verplicht deze te verschaffen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is FEA bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, genoemde uurtarieven te wijzigen.
 7. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien FEA genoodzaakt is tegen een in verzuim zijnde cliënt invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste van cliënt met een minimum van 15% van het openstaande saldo.
 8. Indien een geschil ontstaat met betrekking tot de hoogte van een declaratie is FEA gerechtigd te vorderen dat cliënt binnen vijf dagen, nadat FEA dit heeft gevorderd, ter zekerheid van betaling het openstaande bedrag op de rekening van een door FEA aan te wijzen notaris stort.
 9. Op de rechtsverhouding tussen FEA en cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met FEA zijn afgesloten danwel overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van FEA, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
 10. Ook voormalige medewerkers van FEA kunnen, nadat zij het kantoor van FEA hebben verlaten, in geval van aansprakelijkstelling een beroep doen op het bepaalde in deze voorwaarden.
 11. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van FEA met derden. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken door een voorafgaande schriftelijke akte ondertekend door de directie van FEA.

 

1) volledige juridische naam luidt: Fiscaal Economisch Adviesbureau De Vallei B.V.

Heb je een vraag? Bel of mail ons gerust.

Laat een bericht achter